Kế toán

Kế toán

Chương trình đào tạo cử nhân thương mại – ngành kế toán có phẩm chất chính trị và ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Kế toán để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí việc làm sau:
– Vị trí việc làm 1: Kế toán các phần hành tại các doanh nghiệp như Kế toán kho, Kế toán công nợ, Kế toán giá thành, Kế toán tiền lương, Kế toán thuế.
– Vị trí việc làm 2: Kế toán viên tại các tổ chức tài chính và công ty chứng khoán như Ngân hàng, Quỹ đầu tư.
– Vị trí việc làm 3: Kế toán viên tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị công ích như trường học, bệnh viện..
Sau khi tích lũy kinh nghiệm làm việc, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí: Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành..
Người học có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ như tham gia học chương trình Kế toán công chứng Anh, Kế toán công chứng Úc… chương trình Thạc sĩ ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc học mở rộng kiến thức của các ngành gần như Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.

Ở giai đoạn 2 tại đại học Flinders, các bạn sinh viên chương trình liên kết sẽ học các môn học sau:

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí